General

Ledig stilling · Direktør for Dacapo Edition·S

Stillingen som direktør for Dacapo Edition·S bliver ledig til besættelse pr. 1. januar 2023, når vores direktør, Henrik Rørdam, går på pension.

(English version below)

Dacapo Edition·S er et musikforlag for både lyd og noder. Forlagets formål er ifølge vores vedtægter at “fremme produktion og formidling af kompositioner af større kunstnerisk værd, fortrinsvis nyere, og især sådanne, som ellers vanskeligt kan blive offentliggjort.” Forlaget er blevet til ved en fusion af pladeselskabet Dacapo og nodeforlaget Edition·S; begge aktiviteter er støttet af staten via Statens Kunstfond. Den aktuelle rammeaftale og strategi kan læses her: https://edition-s.dk/about/annual-report-framework-agreement

Dacapo Edition·S er en af de vigtigste institutioner i dansk musikliv, når det gælder formidlingen af dansk musik – både nationalt og internationalt. Vi søger en direktør, der har blik og visioner herfor, og som med personlig karisma, stærke lederegenskaber og musikfagligt overblik kan repræsentere institutionen og medvirke til at udfolde dens mange potentialer.

Som direktør for Dacapo Edition·S bliver du daglig leder af en halv snes dygtige og dedikerede medarbejdere. Deres arbejdsopgaver fordeler sig i institutionens to forgreninger: Dacapo-medarbejderne arbejder med lydudgivelser i alle tænkelige formater, Edition·S-medarbejderne arbejder med produktion og formidling af noder og opførelsesmaterialer.

Dacapo arbejder i øvrigt tæt sammen med det internationale pladeselskab Naxos, for hvem vi varetager den danske produktion og distribution. Dette samarbejde er af afgørende betydning for vores internationale arbejde. Som direktør får du ansvar for at videreføre og udvikle det.

Dacapo Edition·S har et tæt og løbende samarbejde med hele det professionelle danske musikliv: ensembler, solister, komponister, institutioner, musikforskere og –formidlere, etc. Vores udgivelsesprofil er præget af stor kunstnerisk bredde, altid med fokus på højeste kunstneriske kvalitet.

Vi forventer, at du besidder flest muligt af flg. egenskaber:

 • Betydelig musikfaglig indsigt, og især viden om dansk musik
 • Sikker forretningssans
 • Dokumenteret kompetence og erfaring med organisation og ledelse
 • Gode samarbejdsevner
 • Sans for etablering og udvikling af nationale og internationale netværksrelationer
 • Kulturpolitisk fingerspidsfornemmelse
 • Kulturel bredde
 • Branchekendskab, evt. forlagserfaring

Stillingen er en fuldtidsstilling. Lønvilkår efter aftale. 

Send din ansøgning senest fredag 9. september 2022 til job@edition-s.dk.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i dagene 19.-20.-21. september. Udvalgte ansøgere vil evt. blive underkastet en personlighedstest.

Nærmere oplysninger om stillingens indhold ved henvendelse til bestyrelsens formand, komponisten John Frandsen – jf@johnfrandsen.eu.

...............................................................................................................................................

The position as CEO for Dacapo Edition·S is open by January 2023 

Dacapo Edition·S is a music publishing house for both recordings and sheet music. The principal objective of the company is to secure production and promotion of compositions of greater artistic value, especially contemporary and non-commercial music. The company is the result of a merger of the record company Dacapo and the sheet music publishing house Edition·S. Both activities are supported by the Danish Arts Foundation. The current supporting contract and company strategy can be found here: https://edition-s.dk/about/annual-report-framework-agreement.

Dacapo Edition·S is among the most important institutions dealing with promotion of Danish music, nationally and internationally. We are looking for a CEO with a strong vision for this purpose who, with personal charisma, strong leadership qualities and an artistic overview, can represent the institution and contribute to unfolding its many potentials.

 As CEO you will be head of 10-12 skilled and dedicated employees. Their daily work is anchored in the two branches of the company: Dacapo’s staff works with audio releases in all imaginable formats, and Edition·S’ staff deals with production and promotion of sheet music and music performance materials. 

Dacapo works closely with the international record company Naxos for whom we handle the Danish production and distribution. This collaboration is vital for our international activities, and as CEO you will be responsible for maintaining and developing it.

Dacapo Edition·S has a close and on-going collaboration with all stakeholders in the Danish music life: ensembles, soloists, composers, institutions, musicologists, promoters, etc. Our profile is characterized by artistic diversity, always with a strong focus on top-level artistic quality. 

We expect you to match as many of the following qualifications as possible:

 • Considerable musical insight, and especially knowledge of Danish music
 •  Strong business sense
 • Documented competences and experience with organisation and management
 • Good collaboration skills
 • Ability to establish and develop national and international networks
 • Understanding of Danish cultural politics
 • Cultural comprehensiveness
 • Knowledge of the music business, possibly publishing experience

The job is full time. Terms and conditions will be negotiated. 

Please send your application to job@edition-s.dk before  9 September 2022. Job interviews will take place 19-20-21 September. Selected applicants may be submitted to a personality test. 

For further information please contact the chairman of the board, composer John Frandsen – jf@johnfrandsen.eu