General

Mette Nielsen unfolds the sound of the orchestra in Movements

On Thursday 20 April, the Odense Symphony Orchestra premieres Mette Nielsen’s first orchestral work, Bevægelser (Movements), which "scans" the orchestral sound from five different angles.

(Scroll for Danish)

In Mette Nielsen's work Bevægelser (Movements), the title is closely connected to the work's main idea. With the ambition to take us close to the sound, she has been working with the idea of sound as an element that the audience moves through. "If we imagine that time has stopped and the orchestra's sound stands still like a sculpture in space, the five movements of the work are five different perspectives from which we perceive the sound," she tells.

The movements of the work through the orchestra are Outward, To the left, Inward, Around and Inward, then outward. In some parts, we are moving very quickly through the sound, in others we move slowly, and the music ranges from perfectly tonal melodies to sounds of noise.

Movements is Mette Nielsen's first orchestral work. It builds on ideas from her work with smaller ensembles, while the basic idea is a distinct orchestral concept. "For the past few years, I have been playing with the thought about the notion of sound if time stood still, and the idea of perceiving the orchestral sound as a sculpture is an extension of that," says Mette Nielsen. She has experimented with simple stagings, where she, for example, places the musicians in different places in the room or makes them move around. "I wouldn't do that with an entire orchestra, however, there are so many musicians that I can make the sound wander from musician to musician instead." The idea of working with the movement of sound has also served as a framework for the composition, which made it easier for Mette Nielsen to approach the grand work. "It has provided me with a path into the piece, and some concrete material to work with," she says.

Every movement has its own sound

With the movements as a scheme, a framework has been set, and each movement sounds in its own way. In the work's second movement, To the left, a long glissando is naturally created from the deepest notes in the tuba to the brightest in the violins and harps, and Mette Nielsen has worked her way into the different layers of the sound sculpture so that each instrument group has its own form of glissando. "The glissando starts very slowly at the bottom and then it gets faster along the way, and that glissando is then repeated a lot of times and gets faster and faster. So in the glissando there is a movement from slow to fast and in the movement itself there is a movement from slow to fast, so, in the end, the whole glissando only lasts a single beat," Mette Nielsen explains.

"In the fourth movement, Around, there is a kind of spiral movement that starts in the woodwinds, who play solo one at a time, and then the melody is sent around and moves outwards in a spiral until everyone joins in," says Mette Nielsen and adds that here the movement is a little more abstract. "For instance, I use quarter tones in that movement, because there is room for a few more steps on the way when we need to go all the way around. I have a quarter-tone melody that is enlarged so that it becomes a half-tone melody and a whole-tone melody, and then it becomes a two-tone melody, so it is stretched out further and further. When you take a sound and stretch it, there is always something inside that sound. That's what I'm trying to unfold, and then several new timbres emerge."

Mette Nielsen hopes that the audience will accept the invitation to get close to the orchestral sound. "When you sit in a concert hall and listen to a large orchestra, by definition you listen from the outside and hear the orchestra as a large mass," she says. "That's what I'm trying to go against here and instead see what happens when you get really close to the sound and really close to the individual notes. That's what I want to share with the audience.”

Mette Nielsen's Bevægelser (Movements) will be premiered by the Odense Symphony Orchestra conducted by Pierre Bleuse on Thursday 20 April at 19.30 in Odense Concert Hall. The programme also includes Mozart's Flute Concerto No. 1 and Carl Nielsen's Symphony No. 4.

Look through the score for Bevægelser here.

Find information about the concert here.

Mette Nielsen folder lyden ud i nyt orkesterværk

Torsdag den 20. april uropfører Odense Symfoniorkester komponisten Mette Nielsens 'Bevægelser', der gennemscanner orkesterlyden fra fem forskellige vinkler.

I Mette Nielsens værk Bevægelser er titlen tæt forbundet med værkets grundidé. Hun har været interesseret i at arbejde med lyden som et element, publikum bevæger sig igennem, for at tage os helt tæt på lyden. "Hvis vi forestiller os, at tiden er gået i stå, og orkesterets lyd står stille som en skulptur i rummet, er værkets fem satser fem forskellige perspektiver, vi opfanger lyden fra." fortæller hun.  

Værkets bevægelser gennem orkestret er Udad, Til venstre, Indad, Rundt og Indad, så udad. I nogle satser går bevægelsen hurtigt gennem lyden, i andre bevæger vi os langsomt igennem, og musikken spænder fra helt tonale melodier til støjlyde.

Bevægelser er Mette Nielsens første orkesterværk, og det bygger videre på idéer fra hendes arbejde med mindre besætninger samtidig med at grundidéen er et udpræget orkesterkoncept. ”Jeg har i de seneste par år arbejdet med idéen om, hvordan lyden ville være, hvis tiden stod stille, og tanken om at opleve orkesterlyden som en skulptur ligger i forlængelse af det,” fortæller Mette Nielsen. Hun har eksperimenteret med enkle iscenesættelser, hvor hun eksempelvis placerer musikerne forskellige steder i rummet, eller får dem til at bevæge sig rundt. ”Det ville jeg ikke gøre med et helt orkester, men til gengæld er der jo så mange musikere, at jeg i stedet kan sætte lyden til at vandre fra musiker til musiker.” Idéen om at arbejde med lydens bevægelse har desuden sat en konkret ramme for kompositionen, som har gjort det lettere for Mette Nielsen at gribe det store værk an. ”Det har givet mig en vej ind i stykket, og noget konkret materiale at arbejde med,” fortæller hun.

Hver bevægelse har sin egen lyd

Med bevægelserne som benspænd er der sat en ramme for, hvilke instrumenter der er i spil i løbet af de forskellige satser, og hver bevægelse klinger på sin egen måde. I værkets anden sats, Til venstre, skabes naturligt et langt glissando fra de dybeste toner i tubaen til de lyseste i violiner og harper, og Mette Nielsen har arbejdet sig ind i de forskellige lag i lydskulpturen, så hver instrumentgruppe har sin egen form for glissando. ”Glissandoet starter meget langsomt i bunden og så bliver det hurtigere undervejs, og det glissando bliver så gentaget en masse gange og bliver hurtigere og hurtigere. Så i glissandoet er der en bevægelse fra langsom til hurtig og i selve satsen er der en bevægelse fra langsom til hurtig, så til sidst varer hele glissandoet kun et enkelt slag,” fortæller hun. 

”I fjerde sats, Rundt, er der er en form for spiralbevægelse, der starter i træblæserne, som spiller solo en ad gangen, og så bliver melodien sendt rundt og bevæger sig udad i en spiral til alle er med,” fortæller Mette Nielsen og tilføjer, at her er bevægelsen lidt mere abstrakt. "Jeg bruger eksempelvis kvarttoner i den sats, for der er plads til nogle flere skridt på vejen, når vi skal hele vejen rundt. Jeg har en kvarttone-melodi som bliver forstørret, så det bliver til en halvtone-melodi og en heltone-melodi, og så bliver det en to heltoners-melodi, så den bliver strukket længere og længere ud. Når man tager en lyd og strækker den ud, så er der jo altid noget inde i den lyd. Det er det, jeg prøver at folde ud, og så kommer der flere nye klangfarver frem."

Mette Nielsen håber, at publikum vil tage imod invitationen om at komme helt tæt på orkesterlyden. ”Når man sidder i en koncertsal og lytter til et stort orkester, kommer man per definition til at sidde uden for lyden, og lytte til orkestret som en stor masse,” siger hun. ”Det er det, jeg prøver at gå lidt imod her og i stedet se, hvad der sker, når man kommer helt tæt på lyden og helt tæt på de enkelte toner. Det er det, jeg gerne vil tage publikum med ind i.” 

Mette Nielsens Bevægelser uropføres af Odense Symfoniorkester dirigeret af Pierre Bleuse torsdag den 20. april kl. 19.30 i Odense Koncerthus. På programmet er desuden Mozarts Fløjtekoncert nr. 1 og Carl Nielsens Symfoni nr. 4, Det Uudslukkelige.