General

Sven Erik Werner 85 years today

Sven Erik Werner fylder 85 år i dag, den 21. februar. I den forbindelse har journalisten Georg Metz skrevet et indlæg om komponisten og personen Sven Erik Werner.

(English below)

Lysalfen i dansk kultur

AF GEORG METZ

En dag i 2020 kom der pludseligt ind ad døren en cd med 10 danske sange. Sven Erik Werner stod der, og man troede et øjeblik det var 1. april: 10 sange for tenor og klaver. Værsgo og spis. Midt i den selvfornedrende nationalisme der i årevis har plaget Danmark og øger utrygheden midt i tryghedsmanien: 10 danske sange af selveste SEW. der har et sundt og afvisende forhold til kollektiv sentimentalitet.

Men det var jo Sven Erik Werner på den cd, så man blev hurtigt beroliget, i den for stand at hele komponistens musikalske register var bragt i anvendelse, og værket derfor føjer sig smukt til den øvrige eksklusivitet i opus, der trods alt er mere tilgængelig og mere indbydende end mange måske går og tror. 

Langsomt, men usikkert, som Sven Eriks erindringer, kom han i 60´ernes slutning i sving med kompositionen; siden har arbejdet været frodigt og stabilt i så at sige alle den seriøse musiks genrer. Der er efterhånden ikke så lidt – og altid interessant og mere end det og til at høre forfra, når den første benovelse har lagt sig.

Nu kan det ikke nytte noget at foreslå en samlet udgivelse af livsværket, det kunne man ellers godt bruge, men det er for tidligt, for musikken flyder fortsat fra den aldrende Sven Erik. 

Han skriver musik, det er det han gør. 

I de senere år er der til gengæld blevet længere mellem de skarpslebne aviskommentarer om epoken og beslutningstagernes uvidenhed og almindelige tåbelighed; skønt med Storm P. ´s konstatering om alderen: at som tænderne med tiden falder ud, bliver man ikke nødvendigvis mindre bidende. Mon ikke det er meget præcist. Resignation kan også efter den første alderdom på vej ind i den næste være en måde at overleve på og koncentrere sig om det væsentligt blivende. 

Kritik, af dansk kulturpolitik er nærmest som at skovle vand med en møggreb, sådan kan man få indtryk af at Sven Erik efter en menneskealder i det organisatoriske føler og tænker velsagtens også i modvillige øjeblikke, når han ser og hører musik som normalt leveret i DR, den gamle arbejdsplads, med dengang tankefuld formidling, nu reduceret til henrykt selvforelsket gæt og grimasser.    

Sådan er der så meget. 

Sven Erik Werner er en varig uforglemmelig personlighed, som man føler taknemmelighed over at have mødt og til tider udvekslet munter misantropi med. Nogen misforstår fænomenet og Sven Eriks periodiske grynt som fjendtlighed over for arten. Det passer ikke. Sven Erik Werner står loyalt på sine medmenneskers side. 

Det er jo blandt andet det musikken handler om.

Sven Erik længe leve!

................................................................................................

The light-elf in Danish culture

BY GEORG METZ

One day in 2020, a CD with 10 Danish songs suddenly came in the door. Sven Erik Werner, it said, and for a moment you might have thought it was April 1st: 10 songs for tenor and piano. Go ahead and eat. In the middle of the self-degrading nationalism that has tormented Denmark for years and increases insecurity in the middle of the security mania: 10 Danish songs by SEW himself, who has a healthy and dismissive approach to collective sentimentality.

But it was Sven Erik Werner on that CD, so you were soon reassured, in the sense that the entire composer's musical register was put to use, and thus the work adds beautifully to the exclusivity in opus, which after all is more accessible and more inviting than many might think.

Slowly but insecurely, as Sven Erik recalls, he started composing in the late 60's; since then, the work has been prolific and steady in basically all genres of serious music. There are not so few works by now - it is always interesting and more than that and something to listen to once more when the first enchantment has eased off.

Now, it makes no sense to suggest a release of the complete life work, it would be good to have, but it is premature because the music continues to flow from the ageing Sven Erik.

He writes music, that's what he does.

In recent years, on the other hand, there have been longer intervals between the stinging newspaper comments about the era and the ignorance and general foolishness of decision-makers; though with Storm P's statement about age: that as the teeth fall out over time, one does not necessarily bite less. I wonder if that is very accurate.

Resignation might, after the first old age on the way into the next, be a way of surviving and concentrating on what is essential.

Criticism of Danish cultural policy is almost like shovelling water with a manure fork. This is how one can get the impression that Sven Erik reluctantly thinks when he sees and hears music delivered in DR, his old workplace, with then thoughtful communication, now reduced to a game of delighted self-loving charades.

There is so much like that.

Sven Erik Werner is a lasting unforgettable personality, with whom one feels grateful for having met and at times have exchanged cheerful misanthropy with. Someone might misunderstand the phenomenon and Sven Erik's periodic grunts as hostility towards the species. That's not true. Sven Erik Werner stands loyally on the side of his fellow human beings.

That is, among other things, what music is all about.

Long live Sven Erik!